ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Система за финансово управление и контрол

Прикачени документи

Заповед за актуализиране на стратегия и стратегически план за управление на риска
Стратегия за управление на риска_2020_2023
Стратегически план за управление на риска_2020_2023
Риск регистър 2020г-2023г
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за поети финансови ангажименти и сключени договори
Вътрешни правила за поети финансови ангажименти и сключени договори
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Регистър договори
Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за предварителен, текущ и последващ контрол върху собствените приходи
Вътрешни правила за осъществяване на контрол за законосъобразност върху приходите от наем, квалификационна дейност, дарения и продажби
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Заповед за приемане на вътрешни правила за контрол върху постъпилите целеви средства.
Вътрешни правила за финансово управление и контрол върху постъпилите целеви средства
Справка образец
Стратегия за управление на риска 2018-2020г.
Стратегически план за управление на риска
Справка образец
Риск Регистър 2016г-2020г
Заповед СФУК 2017 г.
Вътрешни правила за финансово управление и контрол на разходите
Основна процедура 02-02
Основна процедура 02-01
Работна Инструкция 02-01
Работна Инструкция 02-02
Работна Инструкция 02-03
Работна Инструкция 02-04
Работна Инструкция 02-05
Документ 02-01-01
Документ 02-02-01
Документ 02-03-01
Документ 02-04-01
Документ 02-05-01
Списък придружаващи документи