ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

Документи

Прикачени документи

Правилник за дейността на училището.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН 2022 - 2023.pdf
Стратегия на ПГМ 2020-2024г.
Политика за работа с информационни системи и активи и информационна сигурност
Вътрешни правила за прилагане на системата на двоен подпис
Правила за достъп до информация
Стратегия за управление на риска 2020-2023
Стратегически план за управление на риска 2020-2023
Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси
Заповед за организация на учебния процес
Мерки за повишаване качеството на образованието 2020-2021г.
Правилник за вътрешния ред 2020-2021г.
Мерки на МОН против тормоза
Техник по подемно-транспортна техника
Наредба за дуално обучение
Техник по транспортна техника
Етичен кодекс в ПГМ
Дуална система
Машинен техник