ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

Антикорупция и сигнали

      Сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби и други неправомерни деяния или за конфликт на интереси по смисъла на ЗПКОНПИ на длъжностни лица от Професионална гимназия по машиностроене, могат да се подават в писмен или електронен вид  до директора на ПГМ Пловдив чрез:

 • На място: бул. "Александър Стамболийски"  № 2 
 • Електронна поща на адрес: pgm_plovdiv@abv.bg
 • На телефони: 032 692 777; 032 692 447 -задължително условие при подаване на сигнал за корумпиран служител е обаждането да не е анонимно.
 • Пощата: информация за нередности и сигнали за корупция в ПГМ може да изпращате на адрес: Пловдив п.к.4004, бул.“Александър Стамболийски“ № 2

   

   Официалният език, на който се подават сигнали и предложения, е български. Документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български.

  Всеки сигнал следва да съдържа:

  1.органа, до който се подава;
  2. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
  3. имената на лицето, срещу което се подава сигналът и заеманата от него длъжност, ако подателят разполага с данни за нея;
  4. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
  5. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
  6. дата на подаване на сигнала;
  7. подпис на подателя.

   

  Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години“.

  За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се приемат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването.

  Не се разглеждат по реда на глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс получените в ПГМ предложения и сигнали, за чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.

  За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
  - трите имена и адрес – за физическо лице;
  - наименованието на организацията или юридическото лице, изписано на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;

  Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

  Предложенията и сигналите, които са подадени до ПГМ, но не са от нейната компетентност, се препращат не по-късно от 7 дни след постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

  Сигналите и предложенията се разглеждат и решават от директора на ПГМ, който непосредствено ръководи и контролира длъжностните лица, за чиито действия или бездействия се съобщава. Решенията са писмени, мотивирани и се съобщават на подателя в 7-дневен срок от постановяването им.

  Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

  ПГМ гарантира анонимност на гражданите. 

  Благодарим Ви за съдействието!

  Данни за контакт на компетентни органи:

 

 • Регионално управление на образованието Пловдив

  Адрес: 4000, ул."Цариброд" 1
  тел.: 032 62 89 80; 032 63 49 15
  факс: 032 63 18 47
  e-mail: rioplovdiv@gmail.comrio_plovdiv@mon.bg
  web: http://ruobg.com/begin/obl_id/16

 •  Инспекторат на Министерството на образованието и науката

  web:https://www.mon.bg/bg/36

  ръководител на инспекторат

  Лъчезар Станоев тел: 02 9217 560
  e-mail: l.stanoev@mon.bg
 • Агенция за държавна финансова инспекция                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  Кабинет Директор:

  Телефон: +359 2 9859 5101

  Факс: +359 2 981 5042

  Email: adfi@adfi.minfin.bg

 • Прокуратура на Република България

  Информационен център за работа с граждани

  Работи от 08:30 до 17:00 часa без прекъсване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

          Tел.: 02/986 7671 e-mail: prbcont@prb.bg