ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5250102 Пътностроителна техника

Трета степен на професионална квалификация

Специалността дава на обучаемите необходимите знания и практически умения за работа в областта на управлението, подръжката и ремонта на пътностроителните машини и двигателите с вътрешно горене.

При упражняването на професията извършват следните дейности:

  • диагностика за основни механизми и системи на ПСМ и ДВГ,
  • техническо обслужване и ремонт на основни механизми и системи, изпитания и регулировки на основните агрегати и цялостно на ПСМ и ДВГ,
  • откриване и отстраняване на технически неизправности и повреди в ПСМ и ДВГ в зависимост от модулите, по които се обучават,
  • управление на различни видове ПСМ - багер, фадрома, грейдер, скрепер, булдозер, валяк, асфалтополагаши машини и др.,

Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

  • автосервизи,
  • фирми за пътно поддържане,
  • фирми - вносители на пътно строителни машини ,
  • фирми, изпълняващи дейности свързани със строеж на пътища
  • собствена фирма за ремонт на пътно строителни машини.

Завършилите специалността безплатно придобиват правоспособност за управление на ПМС и МПС, кат. В