ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5210117 Технология на машиностроенето

Трета степен на професионална квалификация

Машинният техник изпълнява дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини, механични инсталации и съоръжения.

Машинният техник :

  • изработва схеми, чертежи на детайли и сглобени единици,
  • проектира и конструира детайли и възли на машинни конструкции,
  • използва техническа литература и съвременни софтуерни продукти при пресмятане на якост и конструиране,
  • изработва с точност по зададен чертеж детайли на металорежещи машини.

Техниците, завършили тази специалност ще могат да работят във всички машиностроителни предприятия и фирми от държавния и частния сектор.
Придобитото от тях образование със солидна техническа и компютърна подготовка дава възможност за ефективна реализация в страната и чужбина и за продължаване на образованието в по-висока степен.