ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене

5210113 Машини и съоръжения за заваряване

Трета степен на професионална квалификация

Курсът на обучение по специалността засяга основните видове заваръчни процеси и заваръчно обзавеждане ( машини и съоръжения ), технологията и техниката на заваряване, осигуряване на качество и надеждност, здравословни и безопасни условия натруд и опазване на околната среда.
За повишаване ефективността на учебния процес се включват още макети на типове и видове заварени съединения, еталонни образци на съединения със заваръчни дефекти и несъвършенства, рентгенови, металографски снимки и протоколи от извършен неразрушаващ контрол, образци и ломови повърхнини от разрушаващ контрол, онагледени извадки от важни изисквания на основни стандарти в заваряването.

Завършилите специалност „Машини и съоръжения за заваряване” III степен на професионална квалифискация могат:

  • да създават конструктивна и технологична документация по заваряване,
  • да разчитат и изпълняват заваръчните процедури и работни инструкции,
  • да анализират причините за възникване на заваръчните несъвършенства,
  • да извършват правилно визуален и рентгенов контрол на изпълнението на заварените съединения ( по време и след заваряването ),
  • да извършват диагностика, поддръжка и ремонт на заваръчната техника,
  • да изпълняват контролни и управленски функции.

Те получават свидетелство за правоспособност по заваряване за всички методи