ПГМ - Пловдив
Професионална гимнaзия по машиностроене
Основно меню

"Подкрепа за успех"

Участие в ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Професионална гимназия по машиностроене, гр. Пловдив, за поредна година участва в Проект „Подкрепа за успех“. Проектът е за подкрепа на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване.  В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Учебните часове по проекта се провеждат през учебно време, по графици.

Професионална гимназия по машиностроене сформира следните групи за учебната 2020/2021 г.

#

Дейност / Име

Учебен предмет / Направление

 

1

Български език и литература - IX клас       6 ученици

Български език и литература

 

2

Български език и литература - VIII клас    6 ученици   

Български език и литература

 

3

Български език и литература - X клас        6 ученици 

Български език и литература

 

4

Математика - X клас                                   6 ученици

Математика

 

 

Тип занимания: Допълнителни обучения 1 - 10 клас
Учебен предмет / Тематично направление:
Български език и литература и математика
Брой на редовните часове за всяака група: 70 ч.
Брой на резервните часове за всяка група: 10 ч.
Продължителност на учебните часове: 45 мин.
Цел:
Подпомагане за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание по БЕЛ и математика. Създаване на навици за учене и самоподготовка. Повишаване на четивната грамотност на учениците.
Очаквани резултати:
Попълване на пропуски в знанията на учениците от учебния материал по  предметите БЕЛ и математика, повишаване на образователните им постижения за успешно завършване на учебната година.