ПГМ - Пловдив

Професионална гимнaзия по машиностроене

Основно меню

Ръководството на ПГМ гр. Пловдив обявява
прием на ученици след завършен 7 клас за учебната 2024/2025 г.
в дневна форма на обучение.

 

Специалности


 • код 525010 Професия: Техник по транспортна техника
 • код 5250104 Нова Специалност: Електрически превозни средства - дуална форма на обучение

 

                             

                                       С тази специалност учениците придобиват теоретични и практически знания по устройството,
                     диагностиката, ремонта и техническото обслужване на превозни средства с електрическо захранване
                          (електроавтомобили и електрически велосипеди). Използват приложни софтуери в работата си.

                             Завършилите могат да заемат ръководни длъжности в автотранспортни фирми и автосервизи.
                                            В края на обучението получават свидетелство за управление на МПС - кат. "В".

                     Практическите занятия са изнесени във водещи фирми за произвоство на електромобили и велосипеди -
                                                  МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, СЕВИК ИНОВЕЙШЪН и МАКСКОМ.

                                            На завършилите се осигурява постъпване на работа в същите фирми. 

 

 • код 525050 Професия: Техник по подемно-транспортна техника
 • код 5250501 Специалност: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства - дуална форма на обучение

 

                             

                                               Учениците придобиват теоретични и практични знания по устройство, диагностика,
                                                ремонт и техническо обслужване на автомобила и подемно-транспортната техника.

                                                Завършилите могат да работят в строителни фирми, транспортни предприятия
                                                                и автосервизи и да заемат ръководни и контролни длъжности.

                                              В 11-ти клас, след успешно завършен шофьорски курс, учениците получават свидетелство
                                                  за управление на МПС, кат. "В", а в 12-ти клас - кат. "С", с които придобиват правото
                                                                                        за управление на камиони и автокранове.

 

 • код 521010 Професия: Машинен техник
 • код 5210117 Специалност: Технология на машиностроенето - дуална форма на обучение

 

                               

                      Компютърното цифрово управление позволява напредък в прецизността, скоростта и повторяемостта
                          в металообработването. Това е автоматизиран и компютърно контролиран производствен процес,
                                                      който може да се използва за струговане, фрезоване и пробиване.

                   С тази специалност учениците придобиват теоретични и практически знания и умения за работа и ремонт
                                      с всички металообработващи машини и машини с ЦПУ (цифрово програмно управление).
                                                      Научават се да програмират машини, апарати, уреди и съоръжения.
                         Могат да заемат контролни и отговорни работни места в машиностроителното производство и др.

                              Наш партньор в дуалното обучение е световноизвестната фирма МИЛАРА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.

 

 

Всички специалности са с III-та степен на професионална квалификация.

Срокът на обучение е 5 години.

 

 

Балообразуване


 • Удвоеният брой точки от НВО по БЕЛ;
 • Удвоетият брой точки от НВО по Математика;
 • Оценките по БЕЛ и "Физика и астрономия" от свидетелството за завършено осново образование, преобразувани по скала в точки.

Скала за превръщане на оценки 

 


                                             

Професионална гимназия по машиностроене в град Пловдив е училище с традиции за професионално образование и обучение в областта на машиностроенето, автотранспортната, пътностроителната и подемно-транспортната техника.

    Тук се подготвят специалисти, отговарящи на изискванията на българските фирми и на европейските стандарти.

    За качеството на професионалната подготовка допринасят ежегоднитепроизводствени стажове на обучаваните в Италия, Испания и Португалия.

    На учениците се осигуряват знания и умения, необходими за покриване образователните стандарти за средно образование, както и за правоспособност по професии за първа, втора и трета квалификационна степен.

    При завършване на курса на обучение и успешно полагане на държавни изпити - зрелостни и квалификационни, учениците получават следните документи, които са независими един от друг:

 • диплома за средно образование, с която могат да продължат обучението си във всички ВУЗ в България и чужбина
 • свидетелство за професионална квалификация гарантирана професионална реализация в България и чужбина
 • свидетелство за правоспособност, предоставящо възможност за упражняване на различни високоплатени професии

    Завършилите успешно ПГМ - Пловдив придобиват стабилна професия с предимство при реализация на Пазара на труда.

    За най-добре подготвените в професиите фирмите осигуряват престижни работни места с високо заплащане.

 

              

 

 

 
Актуални новини