Индикативен списък услуги на ПГМ - Пловдив

Прием и преместване на ученици в държавните и общински училища
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.


Издаване на диплома за средно образование.
Издаване на европейско приложение на диплома за средно образование.
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за включване в процедура за валидиране на компетенции

Издаване на дубликат на диплома за средно образование. Заявление за издаване на европейско приложение на диплома за средно образование.  
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование Заявление
за издаване на дубликат
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация.