В рамките на форум "Дни на професиите"
Професионална гимназия по машиносторене – гр. Пловдив представи професиите, за които провежда обучение. 
Чрез демонстрации и презентации бъдещите кандидат – гимназисти се докоснаха до света на машиностроенето, автомобилостронето, пътното строителство и подемно – транспортната техника. Форумът се състоя на 3 и 4 май. Организиран е от Регионалното управление на образованието - Пловдив, съвместно с Центъра за кариерно ориентиране - Пловдив (ЦКО). Информационното събитие се проведе в Дома на културата "Борис Христов". 

Задачата на събитието беше: "Популяризиране на професионалното образование" и "Училищни форуми по кариерно ориентиране" по проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

На планираното информационно събитие
Професионална гимназия по машиностроене, чрез представителите си, ученика от XI а клас Преслав Христаков и главен учител инж. Мариана Петрова, популяризира професиите и специалностите, които се изучават в училището. Фокусната целева група са ученици от VII и VIII клас от основните училища, техните родители и граждани.